نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آیلتس IELTSbros ٢٠ نفر ۲۴۵۰۰۰ برو به جدول دوره
Online Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros ١٠٠ نفر ۱۴۶۰۰۰  برو به جدول دوره
IELTS Summit  ١ ماه و نیم  ٤٢ ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  ٨ نفر ۹۶۶۰۰۰  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۱۷۹۰۰۰ تا ۱۵۸۰۰۰  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۱۷۹۰۰۰ برو به جدول دوره
WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتیIELTS حضوری
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Reading R۱۱ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۱۹ فروردین ۱۶ اردیبهشت سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۲ چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۷ اردیبهشت ۲۴ خرداد ونک استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۳ پنج شنبه ۹-۱۲ ۲۵ خرداد ۵ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۴ چهارشنبه ۱۷-۲۱ ۱۸ مرداد ۱۵ شهریور ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۵ چهارشنبه ۱۷ - ۲۱ ۵ مهر ۳ آبان ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۶ چهارشنبه ۱۷ - ۲۱ ۲۴ آبان ۲۹ آذر ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۸ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۷ پنج شنبه ها ۹ - ۱۲ ۲۷ مهر ۲ آذر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۱ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۱ فروردین ۱۱ اردیبهشت سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۲ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۵ اردیبهشت ۲۲ خرداد سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۳ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۹ خرداد ۲۶ تیر سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۴ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۹ مرداد ۳۰ مرداد سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۵ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۲۰ شهریور ۱۰ مهر سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۶ دوشنبه ۱۷-۲۱ مهر۲۴ ۱۵ آبان سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی _ ۱۸ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۷ دوشنبه ۱۷-۲۱ ۶ آذر ۲۷ آذر سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی _ ۲۰ ۲۰ ۳۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Writing W۰۷ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۳ مهر ۱ آبان سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۲۰ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Writing W۰۸ پنج شنبه ۹-۱۲ ۷ اردیبهشت ۱۱ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۰۹ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۳۰ اردیبهشت ۲۷ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۰ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۱ خرداد ۱۲ تیر سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۱ چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ ۷ تیر ۴ مرداد ونک استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۲ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۱۰ تیر ۷ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۳ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۲ مرداد ۳۰ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۴ شنبه ۱۷-۲۱ ۲۸ مرداد ۱ مهر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۵ پنج شنبه ها ۹ - ۱۳ ۱۶ شهریور ۱۳ مهر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۲۰ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۶ شنبه ۱۷-۲۱ ۲۲ مهر ۲۰ آبان سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی _ ۲۰ ۰ ۲۵۴۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۷ چهارشنبه ۱۷-۲۱ ۱۷ آبان ۲۲ آذر ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۱۵ ۳۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Online Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Speaking OS۴ یکشنبه چهارشنبه ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲۴ خرداد آنلاین استاد میلاد محمدحسینی ۱۰۰ ۰ ۱۴۶۰۰۰ تکمیل
Writing OW۴ یکشنبه چهارشنبه ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲۴ خرداد آنلاین استاد حامد محمد حسینی ۱۰۰ ۰ ۱۴۶۰۰۰ تکمیل
IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت بافیشهریهوضعیت
IELTS IS۰۱۱۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷ خرداد ۳۱ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۰ یکشنبه سه شنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۷ خرداد ۲۷ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۱ شنبه چهارشنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۳۱ خرداد ۱۸ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۲ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ / ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۱۲ تیر ۳۰ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۳ شنبه چهارشنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۱۷ تیر ۱ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۴ شنبه چهارشنبه ۱۷ - ۱۴ ۱۴ تیر ۲۸ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۵ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۴ مرداد ۲۲ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۶ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۱ مرداد ۱۴ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۷ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۷ مرداد ۲۵ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۸ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۹ مرداد ۲۳ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۹ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۱۰ مرداد ۲۶ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۰ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۲۱ مرداد ۱۲ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۱ یکشنبه سه شنبه ۱۴ - ۱۷ ۲۹ مرداد ۱۶ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۲ یکشنبه سه شنبه ۱۴ - ۱۷ ۲۹ مرداد ۱۶ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۳ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۴ شهریور ۲ آبان سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۲ شهریور ۱۰ آبان سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۵ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۲۷ شهریور ۱۱ آبان سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۶ جمعه ۹-۱۴ ۳۱ شهریور ۳ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۷ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰/۲۰:۳۰ ۵ مهر ۲۴ آبان سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۸ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ / ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ مهر۲۰ ۹ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۹ شنبه چهارشنبه ۱۲:۳۰ - ۹:۳۰ ۱۵ مهر ۱ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۴۰ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۲۲ مهر ۸ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۴۱ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۳۰ مهر ۱۹ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۴۲ جمعه ۹-۱۴ ۵ آبان ۱ دی سعادت آباد چهار استاد همزمان -- ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۴۳ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰-۱۲:۳۰ ۶ آبان ۲۵ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان -- ۸ ۵ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
IELTS IS۰۱۴۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۳ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد چهار استاد همزمان -- ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۳ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲ خرداد ۲۵ تیر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۴ جمعه ۹-۱۴ ۵ خرداد ۳۰ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۵ شنبه دوشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۷ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۶ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ / ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۶ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۷ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۳ خرداد ۱۰ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۸ جمعه ۹-۱۴ ۹ تیر ۳ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۰ تیر ۲۵ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷ - ۱۴ ۲۰ تیر ۵ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۱ جمعه ۹-۱۴ ۲۳ تیر ۱۷ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۲ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۷ تیر ۱۲ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۳ جمعه ۹ - ۱۴ ۶ مرداد ۳۱ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۴ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۲ مرداد ۱۶ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۵ شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۵ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۵ مرداد ۲۸ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۷ جمعه ۹ - ۱۴ ۲۰ مرداد ۱۴ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۸ مرداد ۱۹ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۹ شنبه چهارشنبه ۱۴ - ۱۷ ۲۲شهریور ۱۰ آبان ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۳۰ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ / ۱۲:۳۰-۹:۳۰ ۱۰ مهر ۲۹ آبان ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۳۱ جمعه ۹ - ۱۴ ۱۷شهریور ۱۹ آبان ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۳۲ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲مهر ۲۱ آبان ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۳۳ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲ آبان ۲۱ آذر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۵ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
IELTS IV۰۲۳۴ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۴آبان ۲۳ آذر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۶ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
IELTS IV۰۲۳۵ جمعه ۹ - ۱۴ ۲۸ مهر ۱ دی ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Intro A CA۰۵۱ شنبه چهارشنبه ۱۰-۱۳ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد درحال بررسی ۸ آذر ۱۵ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
Intro CA۰۸۷ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد رسولی ۱۷ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Intro CA۰۸۹ شنبه چهارشنبه ۱۰-۱۳ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد بایقره ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Intro A CA۰۹۵ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد کریمیان ۲۶ مهر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۱۸۴ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد تقوی ۱۴ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۱A CA۱۸۷ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲۵ شهریور ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۱۸۸ دوشنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۲ تیر ۱۱ مرداد سعادت آباد استاد کریمیان ۲۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۱A CA۱۹۲ یکشنبه سه شنبه ۱۰ .۱۳ ۱۶ مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد رسولی ۲۵ مهر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۱۹۳ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۱ شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد بهمنی ۱ مهر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۱A CA۱۹۹ جمعه ۹ .۱۴ ۲۱ مهر ۱۹ آبان سعادت آباد استاد بایقره ۵ آبان ۱۵ ۳ ۱۵۸۰۰۰ درحال پرشدن
C۲A CA۲۵۲ یکشنبه سه شنبه ۱۴-۱۷ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد درحال بررسی ۷ آذر ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CA۲۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰ - ۱۳ ۲۵ تیر ۲۲ مرداد ونک استاد رستمی ۸ مرداد ۱۰ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۸۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۹ شهریور ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۸۷ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۴ آذر ۱۵ ۱۴ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
C۲A CA۲۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱ شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد بایقره ۲۲ شهریور ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۹۳ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱ آذر ۱۳ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CA۲۹۴ دوشنبه پنج شنبه ۱۴-۱۷/۱۷:۳۰ ۱۳ شهریور ۱۰ مهر سعادت آباد استاد جعفری ۲۷ شهریور ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۹۶ شنبه چهارشنبه ۱۰ .۱۳ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد رستمی ۲۹ مهر ۱۵ ۱۰ ۱۷۹۰۰۰ ثبت‌نام
C۳A CA۳۵۴ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر ونک در حال بررسی ۷ آذر ۱۰ ۹ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CA۳۶۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد حسینی ۱۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۳۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۱۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳A CA۳۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰ .۱۳ ۲ مهر ۲ آبان ونک استاد حریرپوش ۱۸ مهر ۱۰ ۵ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
C۳A CA۳۸۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۸ آذر ۱۵ ۵ ۱۹۵۰۰۰ درحال پرشدن
C۳A CA۳۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۸ آذر ۱۲ ۲ ۱۹۵۰۰۰ درحال پرشدن
CA۳۹۰ دوشنبه پنج شنبه ۱۴-۱۷/۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۹ مرداد ۶ شهریور سعادت آباد استاد جعفری ۳۰ مرداد ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳A CA۳۹۴ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰/۱۴-۱۷ ۲۲ آبان ۲۰ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۳ آذر ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
C۳A CA۳۹۷ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد رسولی ۳۰ مهر ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳A CA۳۹۸ جمعه ۹ .۱۴ ۲۱ مهر ۱۹  آبان سعادت آباد استاد افرا ۱۲آبان ۱۵ ۵ ۱۷۹۰۰۰ درحال پرشدن
C۴A CA۴۵۳ شنبه چهارشنبه ۱۴-۱۷ ۲۰آبان ۲۲ آذر سعادت آباد درحال بررسی ۸ آذر ۱۵ ۱۲ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CA۴۶۲ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد ذوالقدر ۱۸ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴A CA۴۶۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد اصغری ۲۳ مهر ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۴A CA۴۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹ .۱۲ ۱۶ مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد طلوعی ۳۰ مهر ۱۵ ۵ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
CA۴۷۱ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر ونک استاد رستمی ۱۰ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد رسولی ۲۱ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۸۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد بایقره ۲۱ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴A CA۴۹۱ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد طلوعی ۲۵ مهر ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Intro CB۰۸۷ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد رسولی ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Intro B CB۰۸۹ شنبه چهارشنبه ۱۰.۱۳ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد در حال بررسی ۱ مهر ۱۲ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Intro B CB۰۹۲ یک شنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۱۲شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد بایقره ۲ مهر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Intro B CB۰۹۵ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۱ آذر ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۱۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۲۱ خرداد ۲۰ تیر ونک استاد حریرپوش ۱۱ تیر ۸ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۱۸۴ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۲۵ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۱B CB۱۸۷ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد تقوی ۲۹ مهر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۱۸۸ دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۳ شهریور سعادت آباد استاد کریمیان ۳۰ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۱B CB۱۹۲ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۲ آذر ۱۵ ۱۴ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
C۱B CB۱۹۳ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد جعفری ۱۰ آبان ۱۳ ۱ ۱۷۹۰۰۰ درحال پرشدن
C۱B CB۱۹۹ جمعه ۹.۱۴ ۲۶ آبان ۲۴ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۰ آذر ۱۲ ۱۱ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۲۶۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد حریرپوش ۲۵ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۲۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد رسولی ۲۵ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۲B CB۲۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۲۹ مرداد ۲۶ شهریور ونک استاد رستمی ۱۴ شهریور ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲B CB۲۸۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد رسولی ۶ آبان ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲B CB۲۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد بایقره ۳ آبان ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲B CB۲۹۴ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰/۱۴-۱۷ ۱۷ مهر ۱۵ آبان سعادت آباد استاد جعفری ۸ آبان ۱۵ ۳ ۱۷۹۰۰۰ درحال پرشدن
C۲B CB۲۹۶ شنبه چهارشنبه ۱۰.۱۳ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۱ آذر ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۳۶۲ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۴ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۶۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد حسینی ۲۸ شهریور ۱۴ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹.۱۲ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲۸ شهریور ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۷ آبان ۷ آذر ونک درحال بررسی ۲۲ آبان ۱۰ ۱۰ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۳۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد تقوی ۲۴ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۳۸۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد کریمیان ۲۴ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۹۰ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰.۱۴-۱۷ ۱۳ شهریور ۱۰ مهر سعادت آباد استاد جعفری ۳ مهر ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۹۱ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد کریمیان ۲۱ شهریور ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۹۷ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۴ آذر ۱۵ ۱۴ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
C۳B CB۳۹۸ جمعه ۹.۱۴ ۲۶ آبان ۲۴ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۰ آذر ۱۳ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۴۵۸ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد امینی ۲۰ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۵۹ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد تقوی ۲۷ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۶۰ جمعه ۹-۱۴ ۲ تیر ۳۰ تیر سعادت آباد در حال بررسی ۱۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۶۲ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۱ مهر ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۶۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۹ آذر ۱۵ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
C۴B CB۴۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹.۱۲ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۷ آذر ۱۳ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۴۷۱ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور ونک استاد رستمی ۲۸ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۶ شهریور ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۸۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد بایقره ۲۶ شهریور ۱۴ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۹۰ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۲۴ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۹۰+ یک شنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲ مهر ۱۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۹۱ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۲ آذر ۱۳ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
CB۴۹۹ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد تقوی ۲۵ مهر ۸ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Max۱ M۱۶۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد رستمی ۲۵ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۶۶ جمعه ۱۴ - ۹ ۶ مرداد ۳ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۶۸ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ / ۱۷-۱۴ ۱ خرداد ۱ تیر سعادت آباد استاد بهمنی ۲۲ خرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۸۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۴ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۱ شهریور ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۶ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر ونک استاد جعفری ۲۹ شهریور ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۷ یکشنبه سه شنبه ۱۰ .۱۳ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد تقوی ۲ آبان ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد بهمنی ۲۶ مهر ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۹ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد بهمنی ۲ آبان ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۹۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد درحال بررسی ۳۰ آبان ۱۰ ۱۰ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max ۱ M۱۹۱ جمعه ۹ .۱۴ ۲۱ مهر ۱۹ آبان سعادت آباد استاد مقدم ۲۸ مهر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۹۲ دوشنبه پنج شنبه ۱۴-۱۷/۱۷:۳۰ ۸ آبان ۹ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۲۹ آبان ۱۵ ۵ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
Max۲ M۲۵۰ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد مقدم ۲۲ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۳ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد مقدم ۱۱ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰/۱۷-۱۴ ۸ تیر ۹ مرداد سعادت آباد استاد امینی ۲۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۶ جمعه ۹.۱۴ ۱۷شهریور ۲۱ مهر سعادت آباد استاد امینی ۳۱ شهریور ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲+ M۲۶۶+ جمعه ۹ - ۱۴ ۱۷ شهریور ۲۱ مهر سعادت آباد استاد مقدم ۲۴ شهریور ۱۵ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۷۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۱ خرداد ۲۰ تیر ونک استاد امیرعلی حسینی ۱۱ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۲ M۲۸۴ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد مقدم ۴ مهر ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد مقدم ۲ آبان ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max ۲ M۲۸۶ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان ونک استاد ذوالقدر ۲۹ مهر ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۸۷ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۵ آذر ۱۵ ۱۵ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۲ M۲۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۸ آذر ۱۵ ۱۳ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۲ M۲۸۹ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۷ آذر ۱۵ ۱۵ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۲ M۲۹۱ جمعه ۹.۱۴ ۲۶ آبان ۲۴ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۷ آذر ۱۵ ۱۳ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
Max ۳ M۳۵۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲ مهر ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۱ شنبه چهارشنبه ۹-۱۲ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد جعفری ۲۱ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۲ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۷ تیر ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰/۱۷-۱۴ ۱۲ مرداد ۹ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۳ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۵ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۹ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۳ M۳۶۶ جمعه ۹ .۱۴ ۲۸ مهر ۲۶ آبان سعادت آباد استاد مایکل ۱۲ آبان ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۷۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۵ تیر ۲۲ مرداد ونک استاد شجاعی ۱۰ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۸۴ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد ذوالقدر ۷ آبان ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۵ آذر ۱۰ ۹ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۳ M۳۸۶ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۲۲ آذر ونک در حال بررسی ۱۱ آذر ۱۱ ۱۱ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۴ M۴۳۰ دوشنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۷ خرداد ۱۹ تیر سعادت آباد استاد مایکل ۱۲ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۴ M۴۵۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد امینی ۳۰ مهر ۱۳ ۱ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
Max۴ M۴۶۱ شنبه چهارشنبه ۹-۱۲ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد صبوری ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰.۱۴-۱۷ ۱۳ شهریور ۱۰مهر سعادت آباد در حال بررسی ۲۷ شهریور ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد مایکل ۳۱ مرداد ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۶ جمعه ۹.۱۴ ۳ آذر ۱ دی سعادت آباد در حال بررسی ۲۴آذر ۱۵ ۱۵ ۱۹۵۰۰۰ ثبت‌نام
Max۴ M۴۶۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد امینی ۲۱ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۴ M۴۷۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد امینی ۲ مهر ۱۲ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۸۴ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۳۰ آبان ۱۴ ۱۴ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۵ M۵۵۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۲۱ آبان ۲۱ آذر سعادت آباد در حال بررسی ۱۹ آذر ۱۲ ۱۲ ۲۱۰۰۰۰ ثبت‌نام
Max۵ M۵۶۱ شنبه چهارشنبه ۹.۱۲ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد صبوری ۵ مهر ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۵ M۵۶۴ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد صبوری ۲۰ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۵+ M۵۶۴+ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد صبوری ۳۱ تیر ۱۲ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۵ M۵۶۶ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد مایکل ۱ شهریور ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۵ M۵۶۷ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد مایکل ۴ مهر ۸ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۵ M۵۷۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۶مهر ۱۴ آبان سعادت آباد استاد مایکل ۹ آبان ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
Max۵+ M۵۷۰+ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۵ مهر ۱۳ آبان سعادت آباد استاد مایکل فاندر ۱۰ آبان ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل