نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آیلتس IELTSbros ٢٠ نفر ۲۴۵۰۰۰ برو به جدول دوره
Online Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros ١٠٠ نفر ۱۴۶۰۰۰  برو به جدول دوره
IELTS Summit  ١ ماه و نیم  ٤٢ ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  ٨ نفر ۹۶۶۰۰۰  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۱۷۹۰۰۰ تا ۱۵۸۰۰۰  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۱۷۹۰۰۰ برو به جدول دوره
WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتیIELTS حضوری
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Reading R۱۱ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۱۹ فروردین ۱۶ اردیبهشت سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۲ چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۷ اردیبهشت ۲۴ خرداد ونک استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۳ پنج شنبه ۹-۱۲ ۲۵ خرداد ۵ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۴ چهارشنبه ۱۷-۲۱ ۱۸ مرداد ۱۵ شهریور ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Reading R۱۵ چهارشنبه ۱۷ - ۲۱ ۲۹ شهریور ۲۶ مهر ونک استاد حامد محمدحسینی ۱۷ ۱۷ ۲۵۴۰۰۰ ثبت‌نام
Speaking S۱۱ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۱ فروردین ۱۱ اردیبهشت سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۲ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۵ اردیبهشت ۲۲ خرداد سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۳ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۲۹ خرداد ۲۶ تیر سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۴ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۹ مرداد ۳۰ مرداد سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Speaking S۱۵ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۱۳ شهریور ۳ مهر سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ۱۷ ۱۲ ۲۵۴۰۰۰ ثبت‌نام
Writing W۰۸ پنج شنبه ۹-۱۲ ۷ اردیبهشت ۱۱ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۰۹ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۳۰ اردیبهشت ۲۷ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۰ دوشنبه ۲۱ - ۱۷ ۱ خرداد ۱۲ تیر سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۱ چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ ۷ تیر ۴ مرداد ونک استاد حامد محمد حسینی ۱۷ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۲ شنبه ۲۱ - ۱۷ ۱۰ تیر ۷ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۳ دوشنبه ها ۱۷ - ۲۱ ۲ مرداد ۳۰ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۱۸ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۴ شنبه ۱۷-۲۱ ۲۸ مرداد ۱ مهر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۲۰ ۰ ۲۴۵۰۰۰ تکمیل
Writing W۱۵ پنج شنبه ها ۹ - ۱۳ ۱۶ شهریور ۱۳ مهر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ۲۰ ۲۰ ۲۵۴۰۰۰ ثبت‌نام
Online Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Speaking OS۴ یکشنبه چهارشنبه ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲۴ خرداد آنلاین استاد میلاد محمدحسینی ۱۰۰ ۰ ۱۴۶۰۰۰ تکمیل
Writing OW۴ یکشنبه چهارشنبه ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲۴ خرداد آنلاین استاد حامد محمد حسینی ۱۰۰ ۰ ۱۴۶۰۰۰ تکمیل
IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت بافیشهریهوضعیت
IELTS IS۰۱۱۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷ خرداد ۳۱ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۰ یکشنبه سه شنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۷ خرداد ۲۷ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۱ شنبه چهارشنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۳۱ خرداد ۱۸ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۲ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ / ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۱۲ تیر ۳۰ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۳ شنبه چهارشنبه ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۱۷ تیر ۱ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۴ شنبه چهارشنبه ۱۷ - ۱۴ ۱۴ تیر ۲۸ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۵ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۴ مرداد ۲۲ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۶ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۱ مرداد ۱۴ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۷ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۷ مرداد ۲۵ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۸ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۹ مرداد ۲۳ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۲۹ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۱۰ مرداد ۲۶ شهریور سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۰ شنبه چهارشنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۲۱ مرداد ۱۲ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۱ یکشنبه سه شنبه ۱۴ - ۱۷ ۲۹ مرداد ۱۶ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۲ یکشنبه سه شنبه ۱۴ - ۱۷ ۲۹ مرداد ۱۶ مهر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IS۰۱۳۳ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۴ شهریور ۲ آبان سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۶ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
IELTS IV۰۲۱۳ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲ خرداد ۲۵ تیر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۴ جمعه ۹-۱۴ ۵ خرداد ۳۰ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۵ شنبه دوشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۷ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۶ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ / ۱۲:۳۰ – ۹:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۶ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۷ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۳ خرداد ۱۰ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۸ جمعه ۹-۱۴ ۹ تیر ۳ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۱۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۰ تیر ۲۵ مرداد ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷ - ۱۴ ۲۰ تیر ۵ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۱ جمعه ۹-۱۴ ۲۳ تیر ۱۷ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۲ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۷ تیر ۱۲ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۳ جمعه ۹ - ۱۴ ۶ مرداد ۳۱ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۴ دوشنبه پنج شنبه ۹:۳۰/۱۷:۳۰ ۲ مرداد ۱۶ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۵ شنبه دوشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۵ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۵ مرداد ۲۸ شهریور ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۷ جمعه ۹ - ۱۴ ۲۰ مرداد ۱۴ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۶۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۸ مرداد ۱۹ مهر ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۰ ۹۸۶۰۰۰ تکمیل
IELTS IV۰۲۲۹ شنبه چهارشنبه ۱۴ - ۱۷ ۱۵ شهریور ۶ آبان ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۸ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
IELTS IV۰۲۳۱ جمعه ۹ - ۱۴ ۱۰ شهریور ۱۲ آبان ونک چهار استاد همزمان/تیم آیلتس ۸ ۷ ۹۸۶۰۰۰ ثبت‌نام
PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Intro CA۰۸۷ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد رسولی ۱۷ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Intro CA۰۸۹ شنبه چهارشنبه ۱۰-۱۳ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد بایقره ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CA۱۸۴ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد تقوی ۱۴ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۱A CA۱۸۷ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲۵ شهریور ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۱۸۸ دوشنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۲ تیر ۱۱ مرداد سعادت آباد استاد کریمیان ۲۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CA۲۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰ - ۱۳ ۲۵ تیر ۲۲ مرداد ونک استاد رستمی ۸ مرداد ۱۰ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۸۴ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۹ شهریور ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۲A CA۲۸۸ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱ شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد بایقره ۲۲ شهریور ۱۲ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۳۶۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد حسینی ۱۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۳۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۱۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۳۹۰ دوشنبه پنج شنبه ۱۴-۱۷/۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۹ مرداد ۶ شهریور سعادت آباد استاد جعفری ۳۰ مرداد ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۶۲ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد ذوالقدر ۱۸ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۷۱ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر ونک استاد رستمی ۱۰ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد رسولی ۲۱ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CA۴۸۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد بایقره ۲۱ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Intro CB۰۸۷ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد رسولی ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Intro B CB۰۸۹ شنبه چهارشنبه ۱۰.۱۳ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد در حال بررسی ۱ مهر ۱۲ ۱۰ ۱۷۹۰۰۰ ثبت‌نام
Intro B CB۰۹۲ یک شنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۱۲شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد در حال بررسی ۲ مهر ۱۰ ۶ ۱۷۹۰۰۰ ثبت‌نام
CB۱۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۲۱ خرداد ۲۰ تیر ونک استاد حریرپوش ۱۱ تیر ۸ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۱۸۴ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۲۵ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۱۸۸ دوشنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۳ شهریور سعادت آباد استاد کریمیان ۳۰ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۲۶۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد حریرپوش ۲۵ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
CB۲۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد رسولی ۲۵ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۲B CB۲۷۶ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۲۹ مرداد ۲۶ شهریور ونک استاد رستمی ۱۴ شهریور ۱۰ ۴ ۱۷۹۰۰۰ درحال پرشدن
CB۳۶۲ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۴ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۶۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد حسینی ۲۸ شهریور ۱۳ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۶۷ یکشنبه سه شنبه ۹.۱۲ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲۸ شهریور ۱۰ ۶ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
CB۳۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰-۱۳ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد تقوی ۲۴ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۳۸۶ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد کریمیان ۲۴ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۳B CB۳۹۰ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰.۱۴-۱۷ ۱۳ شهریور ۱۰ مهر سعادت آباد استاد جعفری ۳ مهر ۱۰ ۱۰ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
C۳B CB۳۹۱ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد در حال بررسی ۲۱ شهریور ۱۰ ۴ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
CB۴۵۸ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد امینی ۲۰ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۵۹ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد تقوی ۲۷ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۶۰ جمعه ۹-۱۴ ۲ تیر ۳۰ تیر سعادت آباد در حال بررسی ۱۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۶۲ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۱ مهر ۱۰ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۷۱ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور ونک استاد رستمی ۲۸ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۰.۱۳ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۶ شهریور ۱۰ ۷ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
C۴B CB۴۸۶ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد بایقره ۲۶ شهریور ۱۲ ۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
CB۴۹۰ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد تقوی ۲۴ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
C۴B CB۴۹۰+ یک شنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد تقوی ۲ مهر ۱۰ ۱۸۹۰۰۰ تکمیل
PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس
سطحکدروزساعتازتاشعبهاستادفیلمبرداریظرفیت کلظرفیت باقیشهریهوضعیت
Max۱ M۱۶۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد رستمی ۲۵ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۶۶ جمعه ۱۴ - ۹ ۶ مرداد ۳ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۷ مرداد ۱۵ ۰ ۱۵۸۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۶۸ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ / ۱۷-۱۴ ۱ خرداد ۱ تیر سعادت آباد استاد بهمنی ۲۲ خرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۱ M۱۸۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۴ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۱ M۱۸۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد رسولی ۲۱ شهریور ۱۰ ۷ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max ۱ M۱۸۶ شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۱شهریور ۱۲ مهر ونک در حال بررسی ۲۹ شهریور ۱۰ ۸ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max۲ M۲۵۰ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد مقدم ۲۲ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۳ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد مقدم ۱۱ تیر ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰/۱۷-۱۴ ۸ تیر ۹ مرداد سعادت آباد استاد امینی ۲۶ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۲ M۲۶۶ جمعه ۹.۱۴ ۱۰شهریور ۱۴ مهر سعادت آباد استاد امینی ۳۱ شهریور ۱۰ ۶ ۱۷۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max۲ M۲۷۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۲۱ خرداد ۲۰ تیر ونک استاد امیرعلی حسینی ۱۱ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۲ M۲۸۴ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد مقدم ۴ مهر ۱۵ ۵ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
Max ۳ M۳۵۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲ مهر ۱۰ ۸ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max۳ M۳۶۱ شنبه چهارشنبه ۹-۱۲ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد جعفری ۲۱ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۲ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۷ تیر ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰/۱۷-۱۴ ۱۲ مرداد ۹ شهریور سعادت آباد استاد امینی ۲۳ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۶۵ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد ذوالقدر ۲۹ مرداد ۱۳ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۳ M۳۷۴ یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۵ تیر ۲۲ مرداد ونک استاد شجاعی ۱۰ مرداد ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۳۰ دوشنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۱۷ خرداد ۱۹ تیر سعادت آباد استاد مایکل ۱۲ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۱ شنبه چهارشنبه ۹-۱۲ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد صبوری ۲۸ مرداد ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۴ دوشنبه پنج شنبه ۱۷:۳۰.۱۴-۱۷ ۱۳ شهریور ۱۰مهر سعادت آباد در حال بررسی ۲۷ شهریور ۱۰ ۱۰ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max۴ M۴۶۵ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد مایکل ۳۱ مرداد ۸ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۴ M۴۶۹ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰ ۳ تیر ۳۱ تیر سعادت آباد استاد امینی ۲۱ تیر ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۴ M۴۷۰ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد امینی ۲ مهر ۱۲ ۱۰ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام
Max۵ M۵۶۱ شنبه چهارشنبه ۹.۱۲ ۱۱شهریور ۱۲ مهر سعادت آباد استاد صبوری ۵ مهر ۱۰ ۴ ۱۸۹۰۰۰ درحال پرشدن
Max۵ M۵۶۴ یکشنبه سه شنبه ۹-۱۲ ۴ تیر ۱ مرداد سعادت آباد استاد صبوری ۲۰ تیر ۱۵ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۵+ M۵۶۴+ یکشنبه سه شنبه ۹:۳۰ - ۱۲:۳۰ ۸ مرداد ۵ شهریور سعادت آباد استاد صبوری ۳۱ تیر ۱۲ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max۵ M۵۶۶ شنبه چهارشنبه ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰ ۷ مرداد ۴ شهریور سعادت آباد استاد مایکل ۱ شهریور ۱۰ ۰ ۱۷۹۰۰۰ تکمیل
Max ۵ M۵۶۷ یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ ۱۲ شهریور ۱۱ مهر سعادت آباد استاد مایکل ۴ مهر ۸ ۷ ۱۸۹۰۰۰ ثبت‌نام