×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام آکادمی بیان برتر هستید

امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit  1 ماه و نیم  45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 986000  برو به جدول دوره
IELTS Summit(فشرده)  2 هفته 40 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 890000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 2 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 865000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 310000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 256000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 278000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 10 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 786000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 27 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 680000 برو به جدول دوره

NewOnline Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW9 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/08/09 1397/09/18 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW8 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/06/25 1397/08/06 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW7 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/05/31 1397/07/11 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Writing Workshop OW6 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/04/17 1397/05/28 آنلاین استاد حامد محمدحسینی 100 0 310000
Writing Workshop OW10 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/09/11 1397/10/19 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS9 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/08/08 1397/09/17 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS8 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/06/24 1397/08/01 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS7 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/05/30 1397/07/07 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000
Speaking Workshop OS6 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/04/16 1397/05/27 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی 100 0 310000
Speaking Workshop OS10 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/09/10 1397/10/18 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 310000

NewPTE / PTE دوره فوق ‌فشرده چهار استاد همزمان

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE P101 شنبه دو شنبه 17:00 - 21:00 1396/11/28 1396/12/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P102 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/30 1396/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P103 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/29 1396/12/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P104 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1396/12/03 1396/12/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
ویژه نوروز P105 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 19 0 680000
PTE P106 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/01/27 1397/02/19 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P107 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/02/13 1397/03/03 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P108 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/26 1397/03/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P109 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/03/10 1397/04/01 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P110 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/03/07 1397/04/04 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P111 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/03/28 1397/04/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P112 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/04/07 1397/04/28 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P113 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/04/20 1397/05/10 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P114 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/25 1397/05/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P115 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/04/14 1397/05/04 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P116 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/05/04 1397/05/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P117 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/05/17 1397/06/12 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P118 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/06/01 1397/06/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P119 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/06/19 1397/07/11 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P120 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/07/05 1397/07/26 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P121 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/07/16 1397/08/07 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P122 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/08/03 1397/09/01 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE P123 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/07/23 1397/08/14 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 780000
PTE BootCamp P124 دوشنبه 17:30 - 21:00 1397/08/14 1397/10/03 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P125 جمعه 09:00 - 12:30 1397/09/02 1397/10/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P126 پنج شنبه 13:00 - 16:30 1397/09/08 1397/10/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P127 شنبه 17:30 - 21:00 1397/09/24 1397/11/13 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 865000
PTE BootCamp P128 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1397/10/28 1397/11/19 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 17 865000 ثبت نام

NewWORKSHOPS / کارگاه های تشریحی تک مهارتی IELTS، متمرکز بر تمرین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Reading Workshop R20 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1396/11/11 1396/12/09 ونک استاد حامد محمدحسینی -- 17 0 310000
Reading Workshop R21 شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/01 1397/02/29 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 310000
Reading Workshop R22 شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/19 1397/04/23 سعادت آباد استاد صدر -- 20 0 310000
Reading Workshop R23 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/22 1397/06/19 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R24 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/02 1397/07/30 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R25 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/14 1397/09/12 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R26 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/19 1397/10/17 سعادت آباد استاد صدر -- 15 0 310000
Reading Workshop R27 دوشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/24 1397/11/29 سعادت آباد استاد صدر -- 15 13 310000 ثبت نام
Speaking Workshop S18 دوشنبه 17:00 - 21:00 1395/10/26 1395/11/17 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking Workshop S19 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/10/06 1395/10/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking Workshop S21 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/10 1397/02/31 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S22 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/25 1397/05/15 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S23 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/06/05 1397/06/26 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S24 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/08/07 1397/08/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S25 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/09/12 1397/10/03 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking Workshop S26 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/10/17 1397/11/08 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 17 348000 ثبت نام
Writing Workshop W20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/04 1396/11/09 سعادت آباد در حال بررسی -- 20 0 310000
Writing Workshop W21 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W22 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/01/30 1397/03/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W23 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/11 1397/03/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 0 348000
Writing Workshop W24 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/03/10 1397/04/21 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W25 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/12 1397/05/23 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 0 348000
Writing Workshop W26 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/05/11 1397/06/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W27 شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/13 1397/06/17 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W28 سه شنبه 17:00 - 21:00 1397/06/06 1397/07/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W30 پنج شنبه 09:00 - 12:30 1397/08/10 1397/09/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W31 شنبه 17:30 - 21:00 1397/08/12 1397/09/17 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W32 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/09/29 1397/11/04 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W33 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/07 1397/10/12 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W34 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/26 1397/12/01 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 19 348000 ثبت نام

IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0178 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/03/02 1397/04/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0179 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/12 1397/04/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0180 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/20 1397/05/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0181 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 13:00 1397/03/19 1397/04/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 890000
IELTS IS0182 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/03/30 1397/05/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0183 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/04/04 1397/05/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0184 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/04/10 1397/05/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0185 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/08 1397/06/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0186 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/04/20 1397/05/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0187 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/30 1397/06/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0188 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/04/31 1397/06/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0189 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/09 1397/07/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0190 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/05/10 1397/07/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0191 جمعه 09:00 - 14:00 1397/05/19 1397/07/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0192 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/05/18 1397/07/16 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0193 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/21 1397/07/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0194 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/05/27 1397/07/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0195 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/04 1397/07/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0196 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/06/06 1397/07/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0197 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/03 1397/07/28 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0198 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/06/13 1397/08/06 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0199 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/06/12 1397/07/18 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0200 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/14 1397/08/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0201 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/17 1397/08/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0202 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/06/25 1397/08/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0204 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/08 1397/09/06 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0205 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/07/07 1397/08/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0206 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/09 1397/09/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0207 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/07/10 1397/09/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0208 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/12 1397/09/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0209 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/07/14 1397/09/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0210 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/21 1397/09/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0211 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/02 1397/09/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0212 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/08/01 1397/10/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0213 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/08/05 1397/09/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس - 10 0 986000
IELTS IS0214 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/13 1397/10/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0215 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/08/19 1397/10/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0216 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/02 1397/11/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0217 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/08/29 1397/10/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/03 1397/10/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0219 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/09/10 1397/11/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0220 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/12/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0221 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/09/17 1397/11/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0222 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/24 1397/10/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0223 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/10/02 1397/11/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 5 986000 ثبت نام
IELTS IS0224 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/09/29 1397/11/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 4 986000 در حال پر شدن
IELTS IV0253 جمعه 09:00 - 14:00 1397/03/18 1397/05/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0254 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/03/07 1397/05/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0255 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/06/02 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0256 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/02 1397/05/24 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0257 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/09 1397/06/03 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0258 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/04/25 1397/06/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0259 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/24 1397/06/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0260 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/13 1397/06/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0261 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/14 1397/07/03 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0262 جمعه 09:00 - 14:00 1397/06/02 1397/08/11 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0263 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/23 1397/07/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0264 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/27 1397/07/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0265 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/06/19 1397/08/14 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0266 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/06 1397/09/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0267 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/04 1397/08/09 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0268 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/20 1397/09/30 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0269 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/09/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0270 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/07/23 1397/09/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0271 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/04 1397/10/14 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0272 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/22 1397/09/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0273 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/10/28 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0274 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/02 1397/09/28 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0275 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/06 1397/10/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0276 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/12 1397/09/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0277 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/23 1397/10/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0278 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/11 1397/11/02 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0279 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/09/12 1397/11/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0280 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/14 1397/12/17 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0281 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/25 1397/11/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0282 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/05 1397/12/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9 986000 ثبت نام

PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA025 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد قندیل 20 تیر 10 0 214000
Intro A CA028 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 ونک استاد حریرپوش 27 مرداد 8 0 214000
Intro A CA031 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/05/11 1397/06/12 سعادت آباد استاد سیدی 22 مرداد 12 0 214000
Intro A CA035 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد اجتهادی 29 مهر 10 0 256000
Intro A CA039 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/13 1397/08/11 سعادت آباد استاد قویدل 27 مهر 10 0 256000
Intro A CA044 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 11 دی 10 0 256000
C1A CA114 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/03/10 1397/04/07 سعادت آباد استاد حریرپوش 17 خرداد 15 0 214000
C1A CA118 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد بایقره 16 تیر 14 0 214000
C1A CA123 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 19 خرداد 10 0 214000
C1A CA125 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد قویدل 21 شهریور 15 0 256000
C1A CA128 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 ونک استاد کاشیان 28 مهر 8 0 256000
C1A CA129 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد رسولی 28 مرداد 14 0 214000
C1A CA131 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/19 1397/08/21 سعادت آباد استاد قویدل 30 مهر 12 0 256000
C1A CA135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بایقره 4 دی 15 0 256000
C1A CA136 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 25 مهر 12 0 256000
C1A CA137 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 16 دی 12 1 256000 در حال پر شدن
C1A CA139 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/10/28 سعادت آباد استاد کاشیان 14 دی 15 0 256000
C1A CA140 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد عسکرزاده 6 آذر 12 0 256000
C1A CA145 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد معصومی 15 دی 12 6 256000 ثبت نام
C2A CA211 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد قجاوند 17 تیر 15 0 214000
C2A CA214 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/05/18 1397/06/22 سعادت آباد استاد کاشیان 25 مرداد 15 0 214000
C2A CA215 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد اجتهادی 8 خرداد 14 0 214000
C2A CA218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد قندیل 21 شهریور 15 0 256000
C2A CA220 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مقیمی پور 17 تیر 15 0 214000
C2A CA223 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد حریرپوش 17 مرداد 15 0 214000
C2A CA225 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد اسلامی 30 آبان 14 0 256000
C2A CA226 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 ونک استاد حریرپوش 19 خرداد 8 0 214000
C2A CA228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/24 1397/10/22 ونک استاد باباخانیان 12 دی 15 0 256000
C2A CA229 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد قویدل 24 مهر 15 0 256000
C2A CA230 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد قویدل 23 مرداد 12 0 214000
C2A CA231 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد کاشیان 10 دی 12 0 256000
C2A CA233 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد بهمنی 25 شهریور 10 0 256000
C2A CA236 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد حصاری 15 دی 12 0 256000
C2A CA239 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد درویشی 12 آذر 12 0 256000
C2A CA240 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/13 1397/08/11 سعادت آباد استاد کاشیان 4 آبان 12 0 256000
C3A CA311 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 شهریور 15 0 256000
C3A CA314 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/08/10 1397/09/15 سعادت آباد استاد حریرپوش 24 آبان 15 0 256000
C3A CA315 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد حصاری 21 مرداد 15 0 214000
C3A CA317 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد فتحی 12 خرداد 15 0 214000
C3A CA318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد کریمیان 30 آبان 15 0 256000
C3A CA320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد رسولی 13 خرداد 14 0 214000
C3A CA321 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 شهریور 14 0 256000
C3A CA322 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد محمد پور 20 شهریور 12 0 256000
C3A CA323 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد محمد پور 25 مهر 15 0 256000
C3A CA324 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد رسولی 13 خرداد 15 0 214000
C3A CA327 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد رسولی 28 مرداد 12 0 214000
C3A CA329 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد سیدی 11 دی 15 9 256000 ثبت نام
C3A CA330 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد محمد پور 29 مهر 15 0 256000
C3A CA332 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/06/15 1397/07/16 سعادت آباد استاد بایقره 26 شهریور 15 0 256000
C3A CA333 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد اسلامی 6 آذر 15 0 256000
C3A CA337 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد عمادی 28 مهر 15 0 256000
C3A CA340 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/30 1397/10/28 سعادت آباد استاد قویدل 21 دی 15 2 256000 در حال پر شدن
C3A CA342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد رسولی 9 دی 10 4 256000 در حال پر شدن
C3A CA343 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد حصاری 12 دی 12 0 256000
C3A CA351 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد قندیل 19 تیر 15 0 214000
C3A CA395 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد درستی 9 خرداد 15 0 214000
C4A CA411 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد حریرپوش 29 آبان 15 0 256000
C4A CA412 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد کریمیان 20 خرداد 15 0 214000
C4A CA415 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بایقره 24 مهر 15 0 256000
C4A CA417 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 20 مرداد 14 0 214000
C4A CA419 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد محمد پور 20 تیر 14 0 214000
C4A CA420 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد اجتهادی 16 مرداد 14 0 214000
C4A CA422 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 خرداد 12 0 214000
C4A CA423 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قندیل 29 آبان 14 0 256000
C4A CA424 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد حصاری 21 مرداد 15 0 214000
C4A CA425 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 آبان 12 0 256000
C4A CA426 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 8دی 14 3 256000 در حال پر شدن
C4A CA427 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد باباخانیان 29 آبان 14 0 256000
C4A CA430 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بایقره 18 دی 14 0 256000
C4A CA432 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد باباخانیان 5 آذر 14 0 256000
C4A CA434 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد کریمیان 31 شهریور 14 0 256000
C4A CA437 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 12 دی 15 7 256000 در حال پر شدن
C4A CA438 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 2 آبان 12 0 256000
C4A CA441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد مقیمی پور 29 آبان 12 0 256000
C4A CA451 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد بایقره 25 شهریور 15 0 256000
C4A CA452 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد عسکرزاده 25 شهریور 8 0 256000
C4A CA455 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/04/14 1397/05/11 سعادت آباد استاد بهمنی 28 تیر 15 0 214000
C4A CA492 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مرادی 8 خرداد 15 0 214000
C4A CA495 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد رسولی 17 مرداد 15 0 214000
C4A CA499 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/04/29 سعادت آباد استاد باباخانیان 15 تیر 15 0 214000
Intro B CB018 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد باباخانیان 23 خرداد 10 0 214000
Intro B CB025 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/05/13 1397/06/07 سعادت آباد استاد قندیل 27 مرداد 14 0 214000
Intro B CB028 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 ونک استاد حریرپوش 31 شهریور 8 0 256000
Intro B CB031 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/06/15 1397/07/16 سعادت آباد استاد سیدی 2 مهر 12 0 256000
Intro B CB035 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد اجتهادی 6 آذر 15 0 256000
Intro B CB036 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قندیل 11 آذر 10 0 256000
Intro B CB039 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/09/23 سعادت آباد استاد قویدل 9 آذر 10 0 256000
C1B CB111 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد بایقره 22 خرداد 12 0 214000
C1B CB114 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/04/14 1397/05/11 سعادت آباد استاد حریرپوش 4 مرداد 12 0 214000
C1B CB118 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد بایقره 27 مرداد 15 0 214000
C1B CB120 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد قندیل 27 خرداد 12 0 214000
C1B CB123 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 23 تیر 14 0 214000
C1B CB125 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد قویدل 2 آبان 15 0 256000
C1B CB128 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 ونک استاد کاشیان 10 آذر 8 0 256000
C1B CB129 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد رسولی 25 شهریور 15 0 256000
C1B CB131 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/08/24 1397/09/22 سعادت آباد استاد قویدل 19 آذر 12 0 256000
C1B CB136 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 3 آذر 15 0 256000
C1B CB140 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد عسکرزاده 11 دی 12 0 256000
C2B CB211 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد کریمیان 23 مرداد 15 0 214000
C2B CB214 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/07/05 1397/08/03 سعادت آباد استاد کاشیان 19 مهر 15 0 256000
C2B CB215 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد اجتهادی 24 تیر 15 0 214000
C2B CB218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد حریرپوش 25 مهر 15 0 256000
C2B CB221 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد حریرپوش 21 مرداد 15 0 214000
C2B CB222 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد حصاری 28مرداد 10 0 214000
C2B CB223 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد حریرپوش 31 شهریور 15 0 256000
C2B CB225 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 19 دی 15 0 256000
C2B CB229 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد قویدل 11 آذر 15 0 256000
C2B CB230 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد قویدل 20 شهریور 15 0 256000
C2B CB232 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/05/11 1397/06/12 سعادت آباد استاد عمادی 29 مرداد 12 0 214000
C2B CB233 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بهمنی 1 آبان 10 0 256000
C2B CB239 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد درویشی 17 دی 12 0 256000
C2B CB240 جمعه 09:00 - 14:00 1397/08/25 1397/09/23 سعادت آباد استاد کاشیان 16 آذر 12 0 256000
C2B CB246 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد محمد پور 12 دی 10 1 256000 در حال پر شدن
C3B CB311 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد مقیمی پور 1 آبان 15 0 256000
C3B CB314 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد حریرپوش 6 دی 15 0 256000
C3B CB315 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد حصاری 25 شهریور 14 0 256000
C3B CB317 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد فتحی 27 تیر 12 0 214000
C3B CB318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد کریمیان 15 دی 15 0 256000
C3B CB319 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد رسولی 19 خرداد 15 0 214000
C3B CB320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد رسولی 26 تیر 15 0 214000
C3B CB321 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد مقیمی پور 1 آبان 14 0 256000
C3B CB323 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد محمد پور 7 آذر 14 0 256000
C3B CB324 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد رسولی 24 تیر 15 0 214000
C3B CB325 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد محمد پور 6 آبان 12 0 256000
C3B CB327 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد رسولی 1 مهر 14 0 256000
C3B CB330 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 13 آذر 15 0 256000
C3B CB332 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/19 1397/08/21 سعادت آباد استاد بایقره 7 آبان 15 0 256000
C3B CB333 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد قویدل 23دی 15 0 256000
C3B CB337 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد عمادی 7 آذر 15 0 256000
C3B CB341 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد اسلامی 13 آبان 10 0 256000
C3B CB351 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 23 مرداد 15 0 214000
C3B CB355 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/03/03 1397/03/31 سعادت آباد استاد امینی 24 خرداد 12 0 214000
C3B CB395 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد درستی 27 تیر 15 0 214000
C4B CB411 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 16 دی 13 3 256000 در حال پر شدن
C4B CB412 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد کریمیان 19 تیر 13 0 214000
C4B CB415 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد بایقره 11 آذر 15 0 256000
C4B CB417 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 4 مهر 15 0 256000
C4B CB419 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد کریمیان 24 مرداد 15 0 214000
C4B CB420 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد اجتهادی 27 شهریور 15 0 256000
C4B CB421 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد احمدیان 23 خرداد 15 0 214000
C4B CB422 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مقیمی پور 17 تیر 13 0 214000
C4B CB423 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد قندیل 16 دی 14 12 256000 ثبت نام
C4B CB424 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد حصاری 3 مهر 15 0 256000
C4B CB425 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 18 دی 15 0 256000
C4B CB426 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 تیر 12 0 214000
C4B CB427 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد باباخانیان 13 آذر 14 0 256000
C4B CB432 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/09/29 1397/10/27 سعادت آباد استاد باباخانیان 17 دی 12 3 256000 در حال پر شدن
C4B CB434 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد کریمیان 2 آبان 14 0 256000
C4B CB438 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد مقدم 10 آذر 12 0 256000
C4B CB441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 9 دی 15 0 256000
C4B CB451 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد بایقره 29 مهر 15 0 256000
C4B CB452 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عسکرزاده 29 مهر 10 0 256000
C4B CB455 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/05/18 1397/06/22 سعادت آباد استاد درستی 15 شهریور 14 0 214000
C4B CB456 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 20 خرداد 15 0 214000
C4B CB487 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 30 خرداد 15 0 214000
C4B CB492 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد حصاری 26 تیر 15 0 214000
C4B CB493 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد محمد پور 30 خرداد 12 0 214000
C4B CB495 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد رسولی 31 شهریور 15 0 256000
C4B CB499 جمعه 09:00 - 14:00 1397/05/05 1397/06/02 سعادت آباد استاد باباخانیان 19 مرداد 15 0 214000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M119 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 30 خرداد 15 0 231000
Max1 M122 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 خرداد 12 0 231000
Max1 M123 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 22 خرداد 12 0 231000
Max1 M124 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد در حال بررسی 30 تیر 13 0 231000
Max1 M125 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد رسولی 23 تیر 15 0 231000
Max1 M126 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد مقدم 24 مرداد 12 0 231000
Max1 M127 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد امینی 28 مرداد 14 0 231000
Max1 M128 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد بهمنی 30 مرداد 15 0 231000
Max1 M129 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد محمد پور 4 مهر 15 0 278000
Max1 M130 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/07/05 1397/08/03 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 26 مهر 12 0 256000
Max1 M131 جمعه 09:00 - 14:00 1397/06/16 1397/07/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 مهر 12 0 256000
Max1 M132 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد بهمنی 9 آبان 15 0 278000
Max1 M133 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد سیدی 28 مهر 15 0 278000
Max1 M134 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عمادی 1آبان 15 0 278000
Max1 M135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد عمادی 6 آبان 14 0 278000
Max1 M136 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد سیدی 10 آذر 14 0 278000
Max1 M137 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 6 آذر 15 0 278000
Max1 M138 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد امینی 11 آذر 15 0 278000
Max1 M139 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد بهمنی 19 دی 12 3 278000 در حال پر شدن
Max1 M140 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد محمد پور 18 دی 14 5 278000 در حال پر شدن
Max1 M141 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد سیدی 16 دی 12 7 278000 ثبت نام
Max1 M156 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 26 تیر 14 0 231000
Max2 M218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد جهانگیری 12 خرداد 14 0 231000
Max2 M219 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 16 تیر 13 0 231000
Max2 M220 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/03/03 1397/04/04 سعادت آباد استاد مقدم 21 خرداد 15 0 231000
Max2 M221 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 ونک استاد محمدی 27 خرداد 10 0 231000
Max2 M222 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد عمادی 24 تیر 14 0 231000
Max2 M225 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد مقدم 20 مرداد 14 0 231000
Max2 M226 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد بهمنی 7 مهر 12 0 278000
Max2 M227 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 27 شهریور 15 0 278000
Max2 M228 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد عمادی 3 مهر 15 0 278000
Max2 M229 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد درستی 9 آبان 15 0 278000
Max2 M230 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/08/10 1397/09/15 سعادت آباد استاد محمد پور 1 آذر 10 0 278000
Max2 M231 جمعه 09:00 - 14:00 1397/07/27 1397/09/02 سعادت آباد استاد عمادی 11 آبان 12 0 256000
Max2 M232 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد در حال بررسی 10 آذر 15 0 278000
Max2 M233 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد عظیمی 3 آذر 15 0 278000
Max2 M234 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 آذر 15 0 278000
Max2 M235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آذر 14 0 278000
Max2 M236 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد مقدم 8 دی 14 0 278000
Max2 M238 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد عمادی 18 دی 15 3 278000 در حال پر شدن
Max3 M316 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد مقدم 23 خرداد 12 0 231000
Max3 M317 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد صبوری 22 خرداد 13 0 231000
Max3 M318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 30 تیر 14 0 231000
Max3 M319 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد فتحی 3 شهریور 12 0 231000
Max3 M320 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/04/07 1397/05/08 سعادت آباد استاد امینی 25 تیر 14 0 231000
Max3 M321 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 ونک استاد دنیا صبوری 26 تیر 10 0 231000
Max3 M322 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد عمادی 30 مرداد 12 0 231000
Max3 M325 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد درستی 24 شهریور 14 0 278000
Max3 M326 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 28 مهر 12 0 278000
Max3 M327 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد امینی 24 مهر 13 0 278000
Max3 M328 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آبان 15 0 278000
Max3 M329 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد مقدم 7 آذر 15 0 278000
Max3 M330 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/09/22 1397/10/20 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 1 دی 14 2 278000 در حال پر شدن
Max3 M331 جمعه 09:00 - 14:00 1397/09/09 1397/10/07 سعادت آباد استاد درستی 23 آذر 12 0 256000
Max3 M333 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد درستی 8 دی 15 2 278000 در حال پر شدن
Max3 M334 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد محمد پور 18 دی 14 8 278000 ثبت نام
Max3 M335 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد بهمنی 18 دی 14 0 278000
Max3 M356 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/04/29 سعادت آباد استاد بهمنی 22 تیر 12 0 214000
Max3 M357 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد عمادی 27 شهریور 14 0 278000
Max4 M413 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 29 خرداد 12 0 231000
Max4 M416 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد عمادی 30 تیر 12 0 231000
Max4 M417 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 31 تیر 12 0 231000
Max4 M418 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد محمد پور 3 شهریور 14 0 231000
Max4 M419 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد مقدم 24 شهریور 12 0 278000
Max4 M420 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/05/11 1397/06/12 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 29 مرداد 14 0 231000
Max4 M421 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/05/07 1397/06/04 ونک استاد عمادی 28 مرداد 10 0 231000
Max4 M422 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد استاد امینی 1 مهر 12 0 278000
Max4 M425 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد مقدم 5 آبان 14 0 278000
Max4 M427 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد عمادی 13 آذر 14 0 278000
Max4 M428 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 18 آذر 12 0 278000
Max4 M429 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد سیدی 12 دی 15 9 278000 ثبت نام
Max4 M453 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 23 خرداد 12 0 231000
Max4 M456 جمعه 09:00 - 14:00 1397/05/05 1397/06/02 سعادت آباد استاد حصاری 26 مرداد 12 0 214000
Max4 M457 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 6 آبان 14 0 278000
Max5 M513 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مرادی 31 تیر 12 0 231000
Max5 M516 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 3 شهریور 12 0 231000
Max5 M517 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/05/07 1397/06/04 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 16 مرداد 12 0 231000
Max5 M518 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 7 مهر 12 0 278000
Max5 M519 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 5 آبان 12 0 278000
Max5 M520 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/06/19 1397/07/19 سعادت آباد استاد میرقاسمی 9 مهر 12 0 278000
Max5 M522 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 ونک استاد درستی 1 مهر 8 0 278000
Max5 M523 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/07/15 1397/08/15 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 13 آبان 12 0 278000
Max5 M525 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/08/19 1397/09/17 سعادت آباد استاد درستی 14 آذر 14 0 278000
Max5 M527 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد امینی 23 دی 15 10 278000 ثبت نام
Max5 M528 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/09/27 1397/10/25 سعادت آباد استاد درستی 11 دی 10 5 278000 ثبت نام
Max5 M553 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 23 تیر 12 0 231000
Max5 M567 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد امینی 13 خرداد 12 0 231000
Max6 M616 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/06/10 1397/07/11 سعادت آباد استاد مقدم 7 مهر 12 0 278000
Max6 M616 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/06/11 1397/07/08 سعادت آباد Erin Mathers 3مهر 8 0 278000
Max6 M618 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/07/14 1397/08/12 سعادت آباد در حال بررسی 9 آبان 12 0 278000
Max6 M620 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/07/23 1397/08/24 سعادت آباد استاد سیدی 14 آبان 12 0 278000
Max6 M622 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/07/15 1397/08/15 ونک در حال بررسی 6 آبان 8 0 278000
Max6 M623 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/08/20 1397/09/20 سعادت آباد استاد محمد پور 18 آذر 12 0 278000
Max6 M625 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/09/28 1397/10/26 سعادت آباد استاد دنیا صبوری 19 دی 14 0 278000
Max6 M653 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/05/06 1397/06/07 سعادت آباد استاد مقدم 24 مرداد 12 0 231000
Max6 M655 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 31 تیر 10 0 231000
Max6 M657 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد میکائیلی 31 تیر 12 0 231000
Max6 M692 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/03/03 1397/04/04 سعادت آباد استاد بهمنی 28 خرداد 12 0 231000
Max7 M793 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/04/07 1397/05/08 سعادت آباد استاد صبوری 1 مرداد 12 0 231000

دوره های از راه دور Tele‌Bartar (غیرحضوری)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A TCA001 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro A TCA002 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro A TCA003 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA004 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA005 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro A TCA006 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C1A TCA101 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C1A TCA102 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C1A TCA103 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA104 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA105 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1A TCA106 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C2A TCA202 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA203 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA204 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA205 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA206 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA207 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2A TCA208 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C3A TCA303 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA304 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA305 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA306 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA307 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA308 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3A TCA309 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 10 256000 ثبت نام
C4A TCA404 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA405 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA406 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA407 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA408 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA409 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4A TCA410 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 11 256000 ثبت نام
Intro B TCB002 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro B TCB003 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB004 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB005 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
Intro B TCB006 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C1B TCB103 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB104 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB105 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C1B TCB106 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C2B TCB205 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB206 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB207 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/08/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C2B TCB208 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12 256000 ثبت نام
C3B TCB303 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3B TCB304 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB305 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB306 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C3B TCB307 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 9 256000 ثبت نام
C4B TCB404 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4B TCB405 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB406 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB407 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 256000
C4B TCB408 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 10 256000 ثبت نام
Max1 TM101 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max1 TM102 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 231000
Max1 TM103 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max1 TM104 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM105 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM106 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max1 TM107 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 11 278000 ثبت نام
Max2 TM201 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM202 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM203 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM204 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM205 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM206 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max2 TM207 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 10 278000 ثبت نام
Max3 TM301 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM302 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM303 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/05/07 1397/06/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM304 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM305 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM306 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max3 TM307 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 9 278000 ثبت نام
Max4 TM401 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM402 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM403 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM404 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM405 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM406 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max4 TM407 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 11 278000 ثبت نام
Max5 TM501 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM502 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM503 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM504 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/06/11 1397/07/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max - 40 0 278000
Max5 TM505 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/07/14 1397/08/12 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max5 TM506 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/08/19 1397/09/17 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max5 TM507 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/09/24 1397/10/22 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12 278000 ثبت نام
Max6 TM601 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM602 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM603 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/05/06 1397/06/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM604 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/06/10 1397/07/11 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM605 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/07/15 1397/08/15 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM606 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/08/20 1397/09/20 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 278000
Max6 TM607 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/09/25 1397/10/23 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 9 278000 ثبت نام

IELTS Summit (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN101 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN102 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN103 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN104 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN105 هر روز 13:30 - 09:00 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN106 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN107 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
VIPLogo.png

نشاني شعبه مركزی: تهران، بلوار اصلی سعادت آباد، خیابان ٣۵ شرقی (صراف نژاد)، پلاک  ٢٠ - تلفن:  ٨٨۶٨٣٧١۵ - ٨٨۶٨۶٩٧٢

logo-samandehi
تمامی حقوق سایت برای آموزشگاه زبان بیان برتر محفوظ است

bayanbartar-logo

درس هنوز ارائه نشده است

دانشجو عزیز بیان برتر، مهلت تکمیل فرم دو برنده خوش شانس تحصیل در کانادا از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه به اتمام رسیده است.

لطفا نام کاربری (کد ملی) را به صورت صحیح وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید.
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا محدوده منزل خود را وارد نمایید
لطفا محدوده محل کار خود را وارد نمایید
جنسیت:
لطفا جنسیت خود را وارد نمایید
تاریخ تولد:
/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
مقطع تحصیلی:
Invalid Input
کشور مقصد:
Invalid Input
طریقه آشنایی :
Invalid Input

منشور اخلاقی و انضباطی موسسه فرهنگی آموزشی (VIP)
موسسه فرهنگی آموزشی بیان برتر با توجه به اهمیت دوره های آموزشی خود، عدم رعایت مسائل انضباطی و مقررات آموزشی را باعث ایجاد بی نظمی و پایین آمدن بازدهی کلاس می داند که در نتیجه منجر به عدم بهره گیری کافی زبان آموزان می شود. لذا آیین نامه انضباطی این مرکز جهت اطلاع رسانی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که رعایت تمامی موارد آن برای داوطلبین عزیز الزامی است و در صورت عدم رعایت، موسسه محق خواهد بود بدون هیچ توضیحی و بدون برگشت هیچ وجهی، زبان آموز خاطی را از ادامه شرکت در کلاس ها منع کند.

1. دو آزمون آزمایشی آیلتس (ماک ) رایگان برای هر دانشجو دوره سامیت در نظر گرفته شده که موظف هستند آزمون اول را قبل از شروع دوره و آزمون دوم را بعد از اتمام دوره در تاریخ های معین شده ثبت نام نمایند و بدیهی است خارج از این تاریخ ها آزمون های رایگان منقضی خواهد شد و هر فرد ملزم به پرداخت هزینه برای ثبت نام آزمون ها می باشد.
2.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، اساتید و دیگر کارکنان دوره های آموزشی
3.سعی شایسته در یادگیری، تحصیل و اطاعت از دستورهای آموزشی و تربیتی
4.رعایت موازین اخلاقی، حفظ حجاب و شئونات اسلامی، حضور به موقع در محل برگزاری کلاس ها و خروج آن در پایان ساعت آموزشی، پرهیز از تجمع در راهروها و محیط مقابل ساختمان محل برگزاری کلاس ها
5.جهت حفظ انضباط آموزشی موسسه، غیبت بیش از سه جلسه در کلاس ها بدون هماهنگی به معنای انصراف از حضور در کلاس ها تلقی می شود. 
6.پنج دقیقه قبل از شروع کلاس ها داوطلب ملزم به حضور در محل تشکیل کلاس ها می باشد. (از آوردن همراه هنگام تشکیل کلاس های درسی جداً خودداری فرمایید).
7.تسویه حساب مالی داوطلبان می بایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس به صورت کامل انجام شود. در غیراین صورت موسسه جهت منع حضور داوطلب در کلاسها، محق و مختار خواهد بود. تبصره: درصورت وجود شرایط خاص پرداخت برای زبان آموز، نحوه پرداخت در قبض رسید درج می گردد. 

مهم: مدارک و شهریه دریافتی تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.
تبصره 1: درصورت انصراف زبان آموز به هردلیل پس از ثبت نام، بیش از 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 10 درصد، 10 الی 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 20 درصد، کمتر از 10 روز کاری مانده تا شروع کلاس پس از کسر 30 درصد از کل شهریه، مابقی شهریه عودت داده میشود و پس از شروع کلاس ها تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی عودت نخواهد شد. تبصره 2: در راستای احترام به عقاید زبان آموزان، چنانچه بیش از 50 درصد زبان آموزان به استناد فرم نظرسنجی موسسه فقط تا جلسه سوم برگزاری کلاس، نسبت به نحوه تدریس مدرس دوره معترض باشند، موسسه متعهد میگردد بلافاصله نسبت به تعویض مدرس اقدام نماید. بدیهی است درخواست پس از نظرسنجی جلسه سوم منجر به تعویض استاد نخواهد شد.    تبصره 3: تشکیل حتی یک جلسه از یک درس در هرکلاس، حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاس ها می باشد.
تبصره 4: انتقال هزینه کلاس به هر دلیل و مشکلی از سمت زبان آموز به ترم یا ترم های آتی امکان پذیر نمی باشد.
8.مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی، پس از شروع کلاس ها صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه با توجه به عدم امکان جایگزینی در کلاس شروع شده، هیچ گونه تعهدی در ارتباط با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.
9.قابلیت جابجایی و انتقال به روزهای دیگر غیر از روزهای مشخص شده در فرم ثبت نام برای دانشجو وجود ندارد.

چنانچه دانشجو بدون مشورت و صلاحدید مشاورین اقدام به ثبت نام آنلاین درتمامی دوره ها کند ،هرگونه مسئولیتی از موسسه سلب و به عهده ی دانشجو خواهد بود

Untitled Box

بیان برتری عزیز، مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.