سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

تکنولوژی در آموزش: معایب

 • افراد زیاد از حد به کامپیوتر وابسته هستند.
 • برخی از دانشجویان در مهارت های اساسی ماهر نمی شوند.
 • آنها از برنامه های پردازشگر کلمه استفاده می کنند و املای آنها ممکن است خراب شود.
 • تکنولوژی نمی تواند یک جایگزین برای یک معلم واقعی باشد.
 • دانشجویان نیاز به یک برنامه درسی سازماندهی شده دارند.
 • یک معلم با تجربه می داند چه محتوایی را انتخاب کند.

لغات و عبارات مفید

Rely on

Proficient

Something suffers

Substitute

Structured

Study Materials

جواب ها

Technology in Education: Disadvantages

 • People rely too much on computers
 • Young learners do not become proficient in some basic skills
 • They use word processors and spelling may suffer
 • Technology is no substitute for a real teacher
 • Learners need a structured course
 • An experienced teacher knows what study materials to choose