سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

تکنولوژی در آموزش: مزایا

  • تکنولوژی ابزار قدرتمندی است که درس ها را برای دانش آموزان خیلی جذاب تر می کند.
  • دانش آموزان می توانند با استفاده از منابع آنلاین، تحقیق انجام دهند.
  • دانش آموزان می توانند در مکان خود و با سرعت خود درس بخوانند.
  • دانشجویان بزرگسال می توانند دوره های آموزشی راه دور ببینند.
  • دانشجویان مهارت هایی را می آموزند که برای شغلهای آینده شان مفید است. به عنوان مثال، آنها یاد می گیرند چطور با یک پردازشگر کلمه، گزارش بنویسند.

لغات و عبارات مفید

Powerful

Do research

At someone’s pace

Distance learning

Word processor

جواب ها

Technology in Education: Advantages

  • Technology is a powerful tool that can make lessons much more interesting
  • Students can do research using online resources
  • Students can study at their own place and at their own pace.
  • Adults can take distance learning courses
  • Students also learn skills which are useful for their future careers. For example, they learn to write reports using a word processor