سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مزایای مجازات خدمات اجتماعی

  • خدمات اجتماعی راهی است برای اصلاح مجرمین
  • جایگزین مناسبی است برای جلوگیری از شلوغی زندان ها
  • از هزینه های زندانی کردن جلوگیری می کند.
  • مجرمین را برای جامعه خود مفید خواهد کرد.
  • از تاثیرات بدی که زندان می تواند داشته باشد، جلوگیری می کند.

لغات و عبارات مفید

Reform

Alternative

Overcrowding

Local community

Negative Influence

جواب ها

Community service

  • Community service is a way to reform offenders
  • It could be an alternative to prison overcrowding
  • It avoids the cost of imprisonment
  • It makes offenders useful in their local communities
  • It avoids the negative influence that prison can have

نکته

از effect برای هرنوع تاثیری معمولا می توان استفاده کرد. اما برای تاثیرات فکری یا رفتاری بهتر است از influence و برای تاثیرات بزرگ از impact استفاده شود.