سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مخالفین مجازات اعدام

  • افراد بیگناه ممکن است به اشتباه مجرم شناخته شوند و اعدام شوند.
  • لزوما باعث کاهش نرخ جرایم نمی شود.
  • مجازات اعدام نمی تواند یک عامل بازدارنده خوب باشد.
  • اعدام زندانیان فرهنگ خشونت را ایجاد کرده و انتقام را ترویج می دهد.
  • هیچ انسانی حق ندارد زندگی انسان دیگر را بگیرد.

لغات و عبارات مفید

Innocent

Convict

Execute

Necessarily

Deterrent

Violent culture

Revenge

Take someone’s life

جواب ها

Against Capital Punishment

  • Innocent people could be wrongly convicted and executed
  • Crime rates are not necessarily reduced
  • Capital punishment is not a good deterrent
  • Executing prisoners creates a violent culture and encourages revenge
  • We have no right to take another human life