سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

موافقین مجازات اعدام

  • این مجازات ها از جرایم جلوگیری می کند.
  • ترس از مجازات های مرگ مردم را از ارتکاب به جرایم متوقف می کند.
  • حکم اعدام نشان می دهد که به هیچ عنوان جرم قابل فبول نیست.
  • از هزینه های زندانی کردن اجتناب می شود.
  • مجرمین برای دیگران، خطر به حساب نمی آیند.

لغات و عبارات مفید

Capital Punishment

Deter

Fear of/from

Death penalty

Commit offences

Tolerated

Imprisonment

Avoid

Offender

Pose a threat to someone


جواب ها

Supporters of Capital punishment

  • Capital punishment deters crime
  • Fear of the death penalty stops people from committing offences
  • The death penalty shows that crime is not tolerated
  • The cost of imprisonment is avoided
  • The offender cannot pose a threat to others