سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مزایای جدا کردن دانش آموزان براساس توانایی هایشان
• معلمین می توانند با سرعت مناسب با دانش آموزان کار کنند.
• معلمین می توانند درس های مناسب تری را برنامه ریزی کنند.
• گروه های سطح بالا می توانند پیشرفت سریعتری داشته باشند.
• گروههای سطح پایین تر می توانند از سرعت پایین تر بهره ببرند.

معایب جدا کردن دانش آموزان براساس توانایی هایشان
• دانش آموزان نمی خواند کم هوش تر از بقیه دیده شوند.
• جدا کردن دانش آموزان، به اعتماد به نفس آنها لطمه می زند.
• آنها ممکن است انگیزه شان را از دست دهند.
• دانش آموزان از خانواده های ثروتمندتر بهتر آماده می شوند.
• کودکان از خانواده های فقیرتر ممکن است پشتیبانی کمتری از پدرومادرهای خود دریافت کنند.


 
 لغات و عبارات مفید
Streaming (ame.)/ Tracking (brit.)
At the right speed/pace
Progress (vb.)
Benefit from
Damage Self-esteem
Lose Motivation
Wealthy/Poor
Tend to
Receive Support

 جواب ها
Advantages of Streaming (grouping children according to ability)
• Teachers can work at the right speed for their students
• Teachers can plan more suitable lessons
• High-level groups may progress faster
• Lower level groups can benefits from a slower pace

Disadvantages of Streaming
• Children do not want to be seen as less intelligent than others
• Streaming could damage students’ self esteem
• They may lose motivation
• Students from wealthier families tend to be better prepared
• Children from poorer families may receive less support from parents