بخش سوم آزمون Speaking

در این بخش که حدودا 5 دقیقه طول میکشد. شما باید به سوالاتی مرتبط با بخش دوم پاسخ دهید

 در این بخش بیشتر نظر شخصی شما در مورد مسائل کلی سوال میشود و شما باید قابلیت و توانایی خود را در به چالش کشیدن و بحث کردن در رابطه با موضوع نشان دهید

برای ساپورت حرفتان مثال بزنید و دلیل بیاورید. آنهم نه یکی بلکه اگر میتوانید 2 دلیل . شما باید سعی کنید نظرتان را شفاف و با
استدلال کافی بیان کنید.
حواستان باشد، موضوعات مورد پرسش در بخش 3، در مورد موضوع بخش 2 خواهند بود. به عنوان مثال، اگر در بخش دوم از شما خواسته باشند:
-Talk about a piece of music you really like.

 

یکی از سئوالات بخش 3 شما می تواند به صورت زیر باشد:

-Has the taste for music changed among young generation in your country?

و جوابی خوب:

-Definitely yes, nowadays with the world going global young people tend to like western music more compared to old ones who are mostly diehard fans of traditional music. In addition, because the pace of life is faster these days types of music like jazz, rap, and ... are more popular.

از کلماتی که نشاندهنده نظر شما هستند استفاده کنید

- ⭕️From my perspective
- ⭕️In my opinion
- ⭕️As far as I’m concerned
- ⭕️To my view
- ⭕️From my viewpoint