بخش دوم در بخش Speaking

در این بخش به شما تاپیک کاردی (کارت موضوع) داده میشود و پس از 1 دقیقه آماده شدن به مدت 1 تا 2 دقیقه در رابطه با موضوع نوشته شده در کارت صحبت کنید.

تاپیک کارت از یک جمله اصلی تشکیل شده و در ادامه آن 4 سوال وجود دارد. شما باید به تمامی سوالات نوشته شده در تاپیک کارت در مدت زمان تعیین شده جواب بدهید در غیر اینصورت به خاطر ناقص جواب دادن از شما نمره کم میشود.

با مقدمه شروع کنید. سوالات را جواب دهید، سپس با چیزی شبیه نتیجه گیری (تکرار آنچه در ابتدا گفته اید یا یک نتیجه گیری کوچولو) تمام کنید.

مداد و کاغذی در اختیار شما قرار داده میشود تا بتوانید از آنچه میخواهید بگویید یادداشت برداری کنید.

 در زمان یادداشت برداری فقط کلمات ساده ای که در رابطه با موضوع به ذهنتان میرسد را ننویسید. سعی کنید کلمات خوب و دقیق را انتخاب کنید. یعنی هم یادداشت ایده (اینکه در رابطه با چه چیز میخواهید حرف بزنید) و هم یادداشت کلمات عالی ودقیق.

For example:
-Talk about one of your friends.
You should say:
-How long have you known each other
-How you met
-How you spend time together
-And explain why this person is so special to you.

در این قسمت اطلاعات شما میتوانند واقعی باشند یا تخیلی

 اگر چیز واقعی به ذهنتان نرسید از خودتان قصه ای درست کنید!!

مهم تسلط شما به زبان و صحبت کردن شماست نه راست و دروغ بودن اطلاعاتی که میدهید. چیزی که اهمیت دارد استفاده درست از گرامر و کلمات خوب است.

 هر تاپیک کارت هدف مشخصی را دنبال میکند که شما باید آن را فهمیده و در اسپیکینگتان استفاده کنید.

For example:
-Talk about a serious problem in your home town
-What it is
-What has caused it
-Talk about a solution
-Why you feel it is so important


در این سوال هدف استفاده از عبارات و ساختارهای cause & effect است. پس باید به تمامی این گرامر و دامنه لغات مسلط باشید تا بتوانید بهترین پاسخ را بدهید.

در هر تاپیک کارت شما باید به دو نوع لغت مسلط باشید:
1- کلمات موضوع تاپیک کارت: (مثلا در مثال بالا کلمات آلودگی هوا، جدی، خطرناک و...)
2- کلمات آکادمیک: (مشکل ایجاد کردن، منجر شدن، مشکل لاینحل، راهکار، تصویب قوانین و...)