بررسی انواع سوالات در آزمون Speaking

⭕️  سوالاتی که با عبارات Where , When , How Often , Who with  پرسیده می شوند:


به مثال هاي زير توجه كنيد:


 How often do you go to the cinema?
  Where do you usually buy your clothes?
 When do you listen to music?

مشكل اين سئوالات اينست كه داوطلبين معمولاً جوابي مستقيم به اين سئوالات مي دهند. مثلاً:

 Maybe once a week.
 In X store.
 At weekends and in the evenings.

 

مطمئن باشيد كه با اين جواب هاي كوتاه و مستقيم نمره خوبي نخواهيد گرفت.
كليد پاسخ دادن به اين سئوالات، جواب دادن با دو يا سه پاسخ مختلف است. به عنوان مثال:

 "How often do you go to cinema?"

"Well to be honest, I think I would have to say that it really depends. Like for instance, if I have the
money, then it's quite possible that I will watch a movie in the cinema, two or three times a month. You
know cinema tickets are pretty pricey in Tehran. Whereas in contrast, if I'm broke, it's more likely that I'll
watch movies at home on DVD; you probably know that DVDs are quite cheap here, especially compared
to the price of a cinema ticket."

است. اگر از اين ساختار استفاده كنيد، مي توانيد يك "تضاد شرايطي" بسازيد كه به شما "it depends" كليد جواب، ساختار
اجازه مي دهد از زبان تضاد استفاده كنيد

اولين مرحله، انتخاب عبارت شروع است:


Well to be honest…
Actually to be fair…
In actual fact…
Well in truth…
In fact, in all honesty…

 جال یک عبارت Depends را انتخاب کنید:

… I think I would have to say that it really depends.
… I suppose I would have to maintain that it kind of depends really.
… I imagine that it would depend on the situation.
… I guess my answer would be determined by different conditions.

حال يك عبارت ربطي انتخاب كنيد:


Like for instance…
Like more specifically…
You know like, to be exact…
More precisely like …
Like, to be more direct…

 مهم است كه مرحله بعد را درست شروع كنيد. موفقيت در اين ساختار به ساختارهاي شرطي زير بستگي دارد:

If ( شرايط ) … then I will most likely ….
If ( شرايط ) … then it's quite possible that I will ….
If ( شرايط ) … then as a consequence I will probably ….

بنابراين جمله ابتدايي چنين خواهد بود:

"well in all fairness, I imagine that it would depend on the situation. Like for instance, if …(situation A),
then I will most likely … so/because/in fact…"

براي افزودن يك عبارت ربطي مقايسه، از كلمات زير استفاده نماييد:


Whereas in contrast …
Whereas on the other hand …
Though, at the same time …
While, oppositely…

و حالا شرایط دوم را بررسی می کنید.

If ( شرايط ) … then I will most likely ….
If ( شرايط ) … then it's quite possible that I will ….
If ( شرايط ) … then as a consequence I will probably ….
 

تمرین:

 

  • How often do you go to cinema?
  • Where do you usually go shopping?
  • When do you usually read?
  • At what time of day do you usually listen to music?
  • Who do you spend your evenings with?
  • When you go out in the evenings, what do you usually do?
  • How often do you play sports?
  • How often do you eat out in restaurants?

پاسخ این سوالات را داده و سعی کنید دقت در تسلط استفاده از ساختارهای بالا را پیدا کنید. به این منطور کافی ست که صدای خود را ضبط کنید و از دیدگاه یک محاطب پاسخ خود را ارسال کنید و این روند را ادامه دهید تا بهتر و بهتر شوید

 

موفق باشید