جزئیات و مثال های داخل پاراگرافها فقط برای Support جمله Topic می آیند و خود نمی توانند یک عنوان خوب برای پاراگراف باشند. بنابراین همبشه به دنبال کلیت پاراگراف ها باشید نه جزئیات آنها. برای این منظور بهتر است بیشتر بر جملات ابتدایی و انتهایی پاراگراف تمرکز داشته باشید تا وسط پاراگراف.

مثال: سعی کنید برای پاراگراف زیر، بهترین عنوان را انتخاب نمایید.

People have taken advantage of wind energy for years. Now countries are planning for when fossil fuels run out and they are considering wind again to supply us with a future energy source. Many European states, with their long winters and little sunshine, now favour wind power over solar-based methods of producing power. For example, last year Germany increased capacity by 44%. Denmark, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom are examples of other countries with large wind power capacity.

i    using the wind energy
ii   countries which use the wind energy


✔️ جواب. هرچند از جمله دوم به بعد توضیحات زیادی در مورد کشورهایی که از انرژی باد استفاده می کنند داده شده است، اما این موضوع اصلی پاراگراف نیست و اصل موضوع پاراگراف، تاکید بر استفاده از انرژی باد است و گزینه اول درست خواهد بود.