رای انتخاب عنوان یک پاراگراف حتما به جمله دوم پاراگراف دقت کنید. اگر این جمله، با کلمات تضادساز مانند However، But، Despite  Nevertheless و... شروع شده بود، حتما این جمله را با دقت بیشتری بخوانید چون به احتمال زیاد، شما را به عنوان پاراگراف میرساند.

مثال: سعی کنید برای پاراگراف زیر، بهترین عنوان را انتخاب نمایید.

New Zealand has many of the commercially profitable red seaweeds, several species of which are a source of agar. Despite this, these seaweeds were not much utilised until several decades ago. Although distribution of the Gigartina is confined to certain areas according to species, it is only on the east coast of the North Island that its occurrence is rare. And even then, the east coast, and the area around Hokianga, have a considerable supply of the two species of Pterocladia from which agar is also made.

i    The range of seaweed products
ii   How to make agar from seaweeds
iii  The under-use of native seaweeds

جواب: برای این پاراگراف بهترین عنوان، گزینه سوم می باشد چون در جمله دوم، در مورد استفاده کم از جلبک ها تا چند دهه پیش صحبت شده است.