همراهتان، از کلاس تا آزمون اصلی | فرآیند موفقیت در آیلتس کامل است

 

به روز رسانی شده در تاریخ 1395/12/3 ساعت 12:30

 

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

IELTS

IS0108

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0102

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0103

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

شهرک غرب

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0104

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0107

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS011

همه روزه

13-9

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد همزمان

_

8

0

966000

تکمیل

 

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

Writing Workshop

W04

چهارشنبه

17-21

13 بهمن

11 اسفند

ونک

استاد حامد محمدحسینی

-

14

0

245،000

تکمیل

Writing

Workshop

W05

پنج شنبه

9-12

5 اسفند

31 فروردین

سعادت آباد

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Writing

Workshop

W06

سه شنبه

17-21

26 بهمن

24 اسفند

سعادت آباد

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading

Workshop

R09

شنبه

17-21

23 بهمن

21 اسفند

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading

Workshop

R10

یکشنبه

17-21

24 بهمن

22 اسفند

سعادت آباد

استاد عباسی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading Workshop

R11

شنبه

17-21

19 فروردین

16 اردیبهشت

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

15

12

245،000

ثبت نام

Listening

Workshop

L02

یکشنبه

17:30-20:30

24 بهمن

8 اسغند

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

122،000

تکمیل

Speaking

Workshop

S11

دوشنبه

17-21

21 فروردین

11 اردیبهشت

سعادت آباد

استاد میلاد محمدحسینی

-

15

7

245،000

ثبت نام

Speaking

Workshop

W07

چهارشنبه

17-21

16 فروردین

13 اردیبهشت

ونک

استاد حامد محمدحسینی

-

15

15

245،000

ثبت نام

 

دوره های پیش آمادگی General English (PRE-IELTS)

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

INTROA

CA083

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد نوری

27 بهمن

10

0

158،000

تکمیل

C1A

CA166

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فرودین

سعادت آباد

استاد غفوری

15 اسفند

15

0

158،000

تکمیل

C1A

CA167

یکشنبه

سه شنبه

9-12

1 اسفند

20 فرودین

سعادت آباد

استاد تقوی

15 اسفند

15

0

158،000

تکمیل

C1B

CB170

یکشنبه

سه شنبه

10-13

1 اسفند

20 فرودین

ونک

استاد بهمنی

15 اسفند

10

0

158،000

تکمیل

C2A

CA262

شنبه چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد بایقره

7 اسفند

15

0

158،000

تکمیل

C2A

CA282

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد حریرپوش

24 بهمن

8

0

158،000

تکمیل

C2B

CB271

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

ونک

استاد تقوی

18 اسفند

8

0

158،000

تکمیل

C3A

CA358

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد کریمیان

17 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C3A

CA359

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد امینی

17 اسفند

13

0

179،000

تکمیل

C3B

CB360

جمعه

9 -

14

6 اسفند

27 فروردین

سعادت آباد

در حال بررسی

6 اسفند

13

13

158،000

ثبت نام

C3B

CB380

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد امینی

4 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

C4A

CA451

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

3 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C4A

CA456

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

14-17

2 اسفند

21 فروردین

سعادت آباد

استاد امینی

16 اسفند

8

0

179،000

تکمیل

C4B

CB464

شنبه

چهارشنبه

9-12

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد کریمیان

4 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C4B

CB463

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد بهمنی

22 اسفند

14

0

179،000

تکمیل

C4B

CB472

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

ونک

استاد محمدی

4 اسفند

8

0

179،000

تکمیل

 

دوره پیشرفته General English

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

Max1

M161

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد رسولی

7 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

Max1

M182

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد رستمی

1 اسفند

9

0

179،000

تکمیل

Max 1

M183

یکشنبه

سه شنبه

10

13

1 اسفند

20 فروردین

ونک

استاد صادقی

15 فرودین

8

0

179،000

تکمیل

Max2

M259

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد صبوری

15 فرودین

12

0

179،000

تکمیل

Max2

M267

شنبه

چهارشنبه

10

13

6 بهمن

4 اسفند

سعادت آباد

استاد بهمنی

23 بهمن

13

0

179،000

تکمیل

Max2

M260

یکشنبه

سه شنبه

9

12

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد صبوری

17 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

Max3

M366

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

14-17

2 اسفند

21 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

9 اسفند

12

0

179،000

تکمیل

Max3

M368

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد قجاوند

11 اسفند

12

0

179،000

تکمیل

Max3

M371

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

ونک

استاد حسینی

10 اسفند

8

0

179،000

تکمیل

Max3

M367

شنبه

چهارشنبه

10

13

7 اسفند

26 فرورین

سعادت آباد

استاد قجاوند

19 فروردین

14

14

179،000

ثبت نام

Max4

M462

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

ا اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد تقوی

10 اسفند

9

0

179،000

تکمیل

Max4

M463

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد توکلی

16 فروردین

10

0

179،000

تکمیل

Max4

M484

شنبه

چهارشنبه

9

12

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد نوری

3 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

Max5

M531

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

14 اسفند

13

0

179،000

تکمیل

Max5

M532

یکشنبه

سه شنبه

9

12

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد نوری

15 فروردین

15

0

179،000

تکمیل

 

Max5

M585

یکشنبه

سه شنبه

9

12

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد احمدی

1 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

 

دوره IELTS SUMMIT فوق فشرده

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

IELTS

IS099

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

20 دی

5 اسفند

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0201

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

25 دی

11 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0100

یکشنبه

سه شنبه

9:30

12:30

26 دی

10 اسفند

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0202

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

26 دی

10 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0203

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

27 دی

16 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0204

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

7 بهمن

26 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0101

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

20 بهمن

23 فروردین

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0105

شنبه

چهارشنبه

9:30

12:30

9 بهمن

25 اسفند

شهرک غرب

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0106

یکشنبه

سه شنبه

9:30

12:30

17 بهمن

27 فروردین

شهرک غرب

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0205

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

20 فروردین

8 خرداد

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

8

966،000

ثبت نام

IELTS

IV0206

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

21 فروردین

4 خرداد

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

7

966،000

ثبت نام

IELTS

IS0109

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

26 فروردین

10 خرداد

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

6

966،000

ثبت نام

IELTS

IS0110

شنبه

چهارشنبه

9:30

12:30

14 اسفند

16 اردیبهشت

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

3

966،000

ثبت نام

IELTS

IV0207

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

15 اسفند

24 اردیبهشت

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

1

966،000

ثبت نام