دوره ها

دوره های پیش آمادگی General English 

دوره های پیشرفته General English

دوره های IELTS فوق فشرده

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

دوره های پیش آمادگی General English

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره ثبت نام
Intro B CB066 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد استاد کریمیان 12 بهمن 26 ساعت  
CB067 یکشنبه سه شنبه 9 - 12 26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد استاد حیدری 12 بهمن 26 ساعت RegNO 
Communicative 1A CA170

یکشنبه سه شنبه20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 158/000 ونک استاد توری 3 بهمن 26 ساعت  
Communicative 1B CB162

شنبه چهارشنبه20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 158/000 سعادت آباد استاد رسولی 9 بهمن 26 ساعت  
Communicative 2A CA271

شنبه چهارشنبه20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 158/000 ونک استاد حیدری 13 بهمن 26 ساعت  
Communicative 2B CB258 یکشنبه سه شنبه20:30-17:30 26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد استاد صبوری 17 بهمن 26 ساعت  
Communicative 3B CB351

یکشنبه سه شنبه20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد ذوالقدر 19 بهمن 26 ساعت  
CB356

دوشنبه پنج شنبه20:30-17:30 /17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد ذوالقدر 11 بهمن 26 ساعت  
CB360 جمعه 14 - 9 15 بهمن 20 اسفند 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 اسغند 22 ساعت  RegNO
Communicative 4A CA464

شنبه چهارشنبه
9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد کریمیان 31 بهمن 26 ساعت  
CA463 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 3 بهمن 26 ساعت  
CA472

شنبه چهارشنبه
20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 ونک استاد نوری 2 بهمن 26 ساعت  
Communicative 4B CB449

شنبه چهارشنبه
20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد بایقره 6 بهمن 26 ساعت  

دوره های پیشرفته General English

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره ثبت نام
Max 1 M159 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد تقوی 5 بهمن 26 ساعت
M160 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 12 بهمن 22 ساعت RegNO 
M170 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک استاد سلیمی 10 بهمن 26 ساعت  
Max 2 M256

دوشنبه پنج شنبه
20:30-17:30/17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد امینی 18 بهمن 26 ساعت  
M257

شنبه چهارشنبه
9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 9 بهمن 26 ساعت RegNO 
M258

شنبه چهارشنبه
20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد ذوالقدر 20 بهمن 26 ساعت  
M271 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک استاد قجاوند 17 بهمن 26 ساعت RegNO 
Max 3 M358 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد فروزمند 10 بهمن 26 ساعت RegNO 
M359

شنبه چهارشنبه
20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد فروزمند 19 بهمن 26 ساعت  
Max 4 M460 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 2 بهمن 26 ساعت RegNO 
M461

یکشنبه سه شنبه
9 - 12

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد استاد قجاوند 19 بهمن 26 ساعت RegNO 
Max 5

M530

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 179/000 ونک استاد احمدی 12 بهمن 26 ساعت  

دوره های IELTS فوق فشرده

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد طول دوره ثبت نام

IELTS

Summit

MasterClass

IS099

دوشنبه پنج شنبه
20:30-17:30 /
9:30-12:30

20 دی 5 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان
42 ساعت  
IV0201 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 11 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت  
IS0100

یکشنبه سه شنبه
9 :30-12:30

26 دی 10 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان 42 ساعت  
IV0202

یکشنبه سه شنبه
17:30-20:30

26 دی 10 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت  
IV0203

دوشنبه پنج شنبه
20:30-17:30 /
9:30-12:30

27 دی 16 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت  
IV0204

دوشنبه پنج شنبه
20:30-17:30 /
9:30-12:30

7 بهمن 26 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت  RegNO

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد ظرفیت باقیمانده طول دوره ثبت نام

Workshop (Writing)

W-W01

پنج شنبه
/
9:00-12:00

23 دی 28 بهمن 245/000 سعادت آباد حامد محمد حسینی
تکمیل  18 ساعت  
W-W02 دوشنبه 20:30-17:30 4 بهمن 9 اسفنذ 245/000 سعادت آباد حامد محمد حسینی
تکمیل
18 ساعت  
W-W03 جمعه 13 - 9 8 بهمن 13 اسفنذ 245/000 شهرک غرب  حامد محمد حسینی 8 نفر 20 ساعت RegNO 
Workshop (Reading) R-R08 جمعه 13 - 9 8 بهمن 13 اسفنذ 245/000 شهرک غرب استاد عباسی
8 نفر 20 ساعت RegNO 
Workshop (Speaking) S-S010 سه شنبه 21 - 17
12 بهمن 10 اسفنذ 245/000 شهرک غرب  استاد میلاد محمد حسینی
6 نقر  20 ساعت  RegNO

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد طول دوره ثبت نام

دوره های نوروزی

IELTS

Summit

MasterClass

IS0101 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 سعادت آباد چهار استاد همزمان   40 ساعت RegNO 
IS0102 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 سعادت آباد  چهار استاد همزمان 40 ساعت RegNO 
IS0103 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 شهرک غرب  چهار استاد همزمان 40 ساعت  RegNO